Hamane Sidi Elmiki - HMML Repository

Hamane Sidi Elmiki

Private collection of a scholarly family in Tombouctou (Timbuktu), Mali.